Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

4/9/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine göre yapılan stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu yatırım fonlarından elde edilen %0 stopaja tabi kazançlar için (ticari faaliyet kapsamında elde edilenler hariç) tam ve dar mükellef gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler için verilecek beyannameye bu gelirler dahil edilemeyecektir. Dolayısıyla, bireysel yatırımcılar yönünden söz konusu kazançların vergisi sıfırlanmıştır.

Leave A Reply