531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı…

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştı.

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2/9/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.gib.gov.tr/node/154179/pdf

Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

4/9/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine göre yapılan stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu yatırım fonlarından elde edilen %0 stopaja tabi kazançlar için (ticari faaliyet kapsamında elde edilenler hariç) tam ve dar mükellef gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler için verilecek beyannameye bu gelirler dahil edilemeyecektir. Dolayısıyla, bireysel yatırımcılar yönünden söz konusu kazançların vergisi sıfırlanmıştır.